مدیر امور پژوهشی

دکتر مهدی بیات‌
تحصیلات:  دکتری شیمی معدنی
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  mbayat@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/mbayat/
تلفن:  081-38272072
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند