مدیر امور پژوهشی

دکتر سيدمسعود ذوالحواريه‌
تحصیلات:  دکتری دامپزشکی
مرتبه علمی:  استادیار
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/zolhavarieh/
تلفن:  081-38272072
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند