شيوه نامه تشويق مقالات چاپ شده در مجلات بين المللی و داخلی برای دانشگاه بوعلی سينا

شيوه-نامه-تشويق-مقالات-چاپ-شده-در-مجلات-بين-المللی-و-داخلی-برای-دانشگاه-بوعلی-سينا

سایز:  478.18 KB
توضیحات: شيوه نامه تشويق مقالات چاپ شده در مجلات بين المللی و داخلی برای دانشگاه بوعلی سينا
تاریخ آپلود: 11/1/1393
نوع: .pdf

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند